Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011 periodic nr. 1 2 | 3 | 4 | 6 | 7-8 | 9-10 | -->
Anul 2010
Anul 2009
Corneliu LEU: FALSE ETICHETE DE GENIALITATE LITERARĂ
Cultura de criză de Adrian Alui Gheorghe
MARI SCRIITORI AI UNEI GENERAŢII CE NU TREBUIE UITATĂ - Două studii de Ion Pachia Tatomirescu
PROFESORUL DE LA „SORBONA” TITUS BĂRBULESCU, O BIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ ŞI O BIBLIOGRAFIE A LITERATURII EXILULUI ROMÂNESC Horia Stamatu ,Testamentul lui Eugen Ionesco
ZOE DUMITRESCU BUSULENGA: Insemnari la senectute
VASILE VOICULESCU ÎN ROMANELE DOCUMENTARE ALE LUI FLORENTIN POPESCU
UN POET LA DUNĂRE CU TREI SECOLE DUPĂ OVIDIU
Comorile romanesti de la Viena
Napoleon SAVESCU: CUIUL DACIC
Zamolxe din Dacia - schiţă biografică de Octavian Sărbătoare
Urme aproape româneşti în Elveţia
Viorel ROMAN : Negustorii de popoare
Constantin FROSIN prezintă în traducere franceză: POÉSIES D’ADRIAN BOTEZ
Tudor Nedelcea şi Gheorghe Pârja - DOUĂ PORTRETE DE CĂRTURARI ZUGRĂVITE DE DAN LUPESCU
Ambiţie şi performanţă la Mizil – de Lucia OLARU NENATI
Recenzii de Magdalena Albu, Al. Florin Ţene, Melania Cuc, D. Sauca, Duşsn Baiki, Ion Dumitru, referitoare la Marcu Botzan, Biblioteca română din Freiburg, Proiectul Banaticus, Nicolae Gudea, Suzana Deac, Ligza Diaconescu, Toader T. Ungureanu.
Versuri de Nicolae NICOARĂ-HORIA, Ioan LILĂ, Melania CUC, Adrian BOTEZ, George BACIU - Partea I
Partea II
Partea III
Din folclorul internetului – partea I
Partea II - Cugetările lui Mark Twain
Rege Francez din genealogia lui Stefan Cel Mare
Cugetările lui Brâncuşi
Din folclorul internetului – partea a II-a
Din folclorul internerului -partea II (b)
Cântece dăruite de Familia Aznavour
PROBLEME ALE ROMÂNITĂŢII, TEMEIURILE ŞI ÎNCEPUTURILE EI

        UN POET LA DUNĂRE
       CU TREI SECOLE DUPĂ OVIDIU
Filosoful, poetul, exploratorul valaho-dac,
Aethicus Donares (Ister), aprox. 421 – 500,
autorul Cosmografiei, primul european ce
descoperă America, primul european ce face ocolul
lumii cu 1057 de ani înaintea lui Magellan –
portret în tuş de Patricia Pura.

Alexandru Macedon la
                  Muntele Chelion…

                  (poem din orizontul anului 466 d. H.)

de Aethicus DONARES (ISTER)

Vai de pământul roditor
şi purtător de miere,
dacă se năpustesc în el
numai şerpi şi fiare…!
Vai de locuitorii lumii,
dacă fiarele-ar începe să-nvingă…!

Şi geme,
şi înalţă altare,
pe Muntele Chelion,
şi, întreg dienocul,
imploră Dumnezeul de-toate-protector,
spre-a fi ferit de răzbunarea
sufletelor de duşmani sacrificaţi –
şi psalmul său către Dumnezeu
străluceşte în mare artă.  

Mai marea mişcare a pământului
în această zonă alpină
este dinainte în puterea Dumnezeului
cum niciodată până-acum
nu se vede ori aude;
şi se-adună munţii în faţa munţilor,
şi s-aud cuvintele preotului-judecător:
Ridică-te cu forţa  mărturiei
în faţa munţilor şi colinelor,
să ştie vocea ta şi crestele stâncilor,
şi temeliile puternice
ale pământului –
toate s-audă judecata Domnului…!

Într-adevăr, aici,
munţi dănţuitori
şi coline ţipătoare
s-apropie într-un mare elan
cam până la o sută optzeci şi cinci de metri.  

Şi marele conducător,
ordonând un referendum,
strânge la un loc toată armata regatului său,
dintr-ale lumii hotare, până dincolo de mare,
şi-o aşează-n mijlocul acestor labile tărâmuri,
între coline,-n trena vălurindă a munţilor,
şi convine asupra unui principiu de pace
care să fie nelipsit din toate tratatele de alianţă:
mistreţul de jertfă pentru zeii locurilor.

Alexandru cel Mare, considerând
că-i uşoară această întreprindere,
adună la un loc mai multă aramă
prefăcută în diverse-obiecte
şi topeşte coloane de o uimitoare mărime,
şi porţi,
şi case,
şi druguri,
şi-i ameninţă pe ei şi pe întregul lor neam,
şi-i închide în mijlocul acvilonului,
într-un an şi patru luni,
şi ridică porţi,
şi case,
şi druguri de-o impresionantă mărime,
şi le-aduce,
şi le-acoperă cu smoală necunoscută
nici în lumea pământurilor şi mărilor,
nici în această insulă,
unde scris-am cele de mai sus.*
____________
* Traducere din latină în valahă, de prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu.

 

Aethicus DONARES (ISTER)

Alexander Magnus in Monte Chelion…
(466 A. D.)

Vae terra fructifera
ac melliflua,
si ingruerint in ea
tot serpentes et bestiae…!
Vae habitatores orbis,
cum istae coeperint triumphare…!

Ingemuitque
aedificavitque aras
in monte Chelion
immolatisque hostiis
deo deprecatusque est
tota die ac nocte dei
consilium et misericordiam
quaerens invenitque artem magnam.

Praecurrente potentiam dei
adfuit terrae motus magnus
in montana illa,
qualis antea
numquam fuerat
visus neque auditus,
et convenerunt montes adversus montes
vat(icini)um prophetae auditum:
Surge, contende iudicium
adversus montes
et audiant colles vocem tuam,
audiant montes
iudicium Domini
et fortia fundamenta terrae.

Hinc enim
montes commovebuntur
et colles clamabunt,
quia magno impetu proximaverunt
se montes iste usque stadium unum.

Faciens itaque consilium salubre
princeps magnus et congregans
cunctum exercitum regni sui a finibus
orbis terranum medium eorum stabilivit
iuxta utroque mare, reliquo vero exercitu
in ipsa latibula montium inter colles
collocavit et fecit
cum eis placitum quasi
ad pacem foedera sociare ferentesque
porcum in diis eorum.

Quod pro nihilo ducens Alexander Magnus
quasi subdolum congregavit
aes plurimum
et fudit colomnas
mirae magnitudinis
et portas
et limina
et seras
et minans minavit eos
et omnem subolem eorum
et inclusit eos ad ubera aquilonis
in anno uno
et mensibus quattuor erexitque portas
et limina
et serracula mirae magnitudinis
et induxit ac linivit eas
assincitum bitumen
incognitum in orbe terranum
nisi in insolam,
unde superius scripsimus. *
___________
* Textul latinesc de mai sus se află editat după toate rigorile filologice în Die Kosmographie des Aethicus, ediţia Otto Prinz, München, Monumenta Germaniae Historica, 1993, pp. 138 – 140. Poemul Alexander Magnus in monte Chelion…, datându-se în orizontul anului 466 d. H., s-a transmis până în zilele noastre „nealterat“, după cum se observă mai sus, prin lucrarea fundamentală, Cosmografia, de Aethicus Donares (Ister), tălmăcită din pelasgo-dacă / valaho-dacă în latina imperial-romană a secolului al V-lea d. H. pentru un mai mare circuit chiar de filosoful-explorator, lucrare care, din păcate, fost-a cumplit-„abreviată“ / „cenzu-rată“, barbar-amputată, de benedictinul Ieronim de Freising-Bavaria, pe la anul 763 / 764 d. H. Cu privire la viaţa şi opera acestui Cavaler al Zalmoxianismului, distinsul Receptor este invitat şi la lectura studiului introductiv, Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares (Ister), primul european care descoperă America, făcând ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan, de prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu, publicat mai întâi în Cosmografii de martie – antologie din creaţiile membrilor Cenaclului Aethicus (1990 – 2009), Timişoara, Editura Aethicus, 2009, pp. 17 –  84, apoi în web-revista Agero (din Stuttgart – cf. http://www. agero-stuttgart.de).

 

 

The Wallachian-Dacian philosopher, poet, and explorer
Aethicus Donares (Ister), c. 421 – 500,
author of Cosmografia / Cosmography, the first European
who discovered America, the first European who made
the tour of the world 1057 years before Magellan – collage
by Floriana Pachia and Liviu Curtuzan.

Alexander the Great of Macedon at Mount Chelion…
(poem from the horizon of the year 466 A. D.)

by Aethicus DONARES (ISTER)

Alas, most unfortunate fertile land,
the most mellifluous,
when snakes and beasts
plunder and loot it…!
Alas, wretched world’s inhabitants,
when beasts grow into vanquishers…!

And the conqueror moans
and builds altars,
on Mount Chelion,
and the whole daynight,
entreats God, the Almighty Protector,
to be guarded against the revenge
of the souls of the immolated enemies –
and his psalms to God
beams exquisite mastery.

The intense movement of earth
in this alpine area
is foreordained from God’s power
which is never seen or heard
from the beginnings of time;
and mountains gather in front of mountains,
and the words of the judge-priest are heard,
“Rise with the force of your acknowledgement
in front of the mountains and hills,
let your voice be heard loud by mountain peaks,
and let the Earth’s
strong foundations –
let them all listen to God’s judgment…!”

Indeed, in this area,
shaking crenellated mountains
and clamorous hills
ardurously totter and draw closer
at about one hundred and eighty-five metres.

And the great leader,
ordering a referendum,
congregates the army from his whole empire,
from the world’s boundaries, from far beyond the sea,
and settles it down in the middle of these unstable realms,
among hills, over the mountains’ undulating train,
and agrees on a peace principle
not to be missed from any alliance treaty:
the sacrificial wild boar for the local gods.

Alexandru the Great, thinking
the task undemanding,
gathers piles of copper,
wrought in miscellaneous objects,
and smelts them, forges them into astonishingly high columns
and gates
and houses
and bars
and threatens the natives and their kind
and encloses them in the middle of the aquilon,
within a year and four months,
and forges gates
and houses,
and astonishingly long bars,
and brings them
and covers them in pitch
known neither on the land and sea
nor on this island
where I wrote the above lines.*
(English version by Gabriela PACHIA)
___________
* The Latin text above was published, obeying philological rigour, in Die Kosmographie des Aethicus, the Otto Prinz edition, München / Munich, Monumenta Germaniae Historica, 1993, pp. 138 – 140. The poem Alexander Magnus in monte Chelion…, dating from the horizon of the year 466 A. D., has been transmitted “unalteredly” until today, as seen above, by means of the fundamental work, Cosmografia / Cosmography, by Aethicus Donares (Ister), translated from the Pelasgo-Dacian / Wallachian-Dacian into the imperial Roman Latin of the 5th century A. D., in order to enjoy better knowledge, by explorer-philosopher himself, the work being – unfortunately – ferociously “abbreviated” / “censored”, barbarously amputated, by the Benedictine monk Hieronymus of Freising-Bavaria, around 763 / 764 A. D. As far as the life and work of this Knight of Zalmoxianism, our distinguished reader is kindly invited to read the introductory study, Filosoful / exploratorul pelasgo-dac, Aethicus Donares (Ister), primul european care descoperă America, făcând ocolul Pământului cu 1057 de ani înaintea lui Magellan / The Pelasgo-Dacian Philosopher / Explorer, Aethicus Donares (Ister), the First European who Discovered America, Touring the Earth 1057 Years before Magellan, by prof. Ion Pachia Tatomirescu, Doctor of Philology, first published in Cosmografii de martie / The March Cosmographies – an anthology including the poetical work of the Aethicus Literary Circle (1990 – 2009), Timişoara, Aethicus Publishing House, 2009, pp. 17 –  84, later published in the web-review Agero (in Stuttgart – cf. http://www.agero-stuttgart.de).Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971