Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SPERANŢA E ÎN TINERI? Liviu ANTONESEI
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare I
ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ? - Gheorghe MANEA-continuare II
ADDENDA LA STUDIUL DE MAI SUS
MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC
ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE
NOTĂ EXPLICATIVĂ
EXPUNERE DE MOTIVE
AVIZUL CONSILIULUI LEGISLATIV
PROIECT DE LEGE
ECOURI DIN ŢARĂ
ROMÂNIA, EUROREGIUNEA ŞI ACEASTĂ ZONĂ A OMENIRII
CORNELIU LEU LA 77 DE ANI
CENTENAR CONSTANTIN NOICA
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare I
CENTENAR CONSTANTIN NOICA - continuare II
GEORGE ANCA ŞI ÎMPĂTIMIREA LUI LITERARĂ PENTRU FILOSOFIE
SCRIITORI ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE - GRUPAJ REALIZAT DE GEORGE ROCA
DIALOG CU LUCIAN HETCO - OCTAVIAN CURPAŞ
BRENDUL MULT DORIT - CORNELIU LEU
POEZIA LUI TRAIANUS - Adrian BOTEZ
ACTIVISMUL SOCIAL ESTE O CRIMĂ? - Ghenadie BREGA
INTERVIU CU DR. GHEORGHE DRĂGAN - George ROCA
AUTOR NECUNOSCUT
Curat folclor, fără să ştim cine-i culegătorul
STUDIU CULES IN ETER - DANIEL DRĂGAN
SPICUIRI DE Dan Ghelase
MIGDALE DULCI- AMARE” DIN REVISTA ACOLADA
DAN GHELASE

 Informându-vă că, până în prezent, 40 de localtăţi din România au publicat Hotărâri ale Consiliilor Locale privind sărbătorirea pe teritoriul lor a Zilei Naţionale a Limbii Române, plus o serie de organizaţii neguvernamentale care şi-au trecut acest eveniment in calendarul activităţilor lor, vă supunem atenţiei câteva documente care ilustrează aceasta:

 

      nr.  42 din 28 august 2008
privind însuşirea propunerii efectuată de către Fundaţia „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de propunerea Consfătuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate: „La fel cu însemnătatea anului 1848 pentru istoria românească a următoarelor două secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberării noastre din Decembrie, tocmai pentru că a fost pe tot parcursul său un an frământat de mişcări de emancipare românească manifestate în diverse moduri. El merită o notare specială şi, prin stabilirea conjugării mai multor aniversări, printre care cea propusă de noi sărbătorind cu toţii ZIUA LIMBII ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnătate, ca un prag de conştiinţă românească ce vine a se afirma în faţa chemărilor de iluminare democratică ale secolului al douăzecişiunulea…”,

apreciind imperativ necesară adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de 29 august ca Ziua limbii române care să complinească celelalte legi prin care s-au proclamat unele zile care marchează simbolurile naţionale, respectiv:
a) 1 Decembrie - Ziua naţională a României, potrivit art. 12 alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) 26 iunie - Ziua drapelului naţional, proclamată prin Legea nr. 96/1998;
c) 29 iulie - Ziua imnului naţional al României - Deşteaptă-te, române,
simbol al unităţii Revoluţiei Române din anul 1848, proclamată prin Legea nr. 99/1998;
d) Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti, proclamată prin Legea nr. 379/2003,

luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3833 din 28 august 2008;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 3833 din 28 august 2008;
c) precum şi de raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se însuşeşte propunerea efectuată de către Fundaţia „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române, precum şi se aprobă cooperarea cu această fundaţie în vederea realizării în comun a unor acţiuni privind promovarea acestui deziderat.
(2) Se propune ca marcarea Zilei limbii române să fie efectuată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei limbii române, în perioada 29 - 31 august.
Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vulcana-Băi şi prefectului judeţului Dâmboviţa şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Vulcana-Băi care se păstrează la Biblioteca Publică Comunală „Grigore ALEXANDRESCU” Vulcana-Băi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.vulcanabai.ro.”.
(2) De asemenea, prezenta hotărâre se înaintează, prin grija primarului comunei, Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC, cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Dacia, nr. 126, sectorul 2.

                                                                                                                                                            Contrasemnează
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                     Secretarul Comunei
Nadia-Alina DUMITRESCU                                                                                                                 Dionisie BURCĂ

 

 

HOTÃRÂRE
Privind însuşirea propunerii de proclamare prin lege a zilei de 29 august ca ,,Ziua Limbii Române “
Consiliul Local ala oraşului Mizil,


Având în vedere expunerea de motive a Primarului oraşului Mizil; şi propunerea Fundaţiei ,,Episcopul Grigorie LEU – MIŞCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” de proclamare a zilei de 29 august ca Ziua Limbii Române:
În conformitate cu prevederile art.45, al (1) din Legea admnistraţiei publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
Luând act de propunerea Consfãtuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate ,,La fel cu însemnãtatea anului 1848 pentru istoria româneascã a urmãtoarelor douã secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberãrii noastre din Decembrie, tocmai pentru cã a fost pe tot parcursul sãu un an de frãmântat de mişcãri de emancipare românescã  manifestate în diferite moduri. El meritã o notare specialã şi, prin stabilirea conjugãrii mai multor aniversãri, printre care cea propusã de noi sãrbãtorind cu toţii ZIUA LIMBII ROMÂNE, şi vom corda întreaga însemnãtate, ca un prag de conştiinţã româneascã ce vine a se afirma în faţa chemãrilor de iluminare democraticã ale secolului al douãzecişiunulea...”
Apreciind imperativ necesarã adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de 29 August ca Ziua limbii române care sã complineascã celelalte legi prin care s-au proclamat unele zile care marcheazã simbolurile naţionale, respectiv: 1 Decembrie – Ziua Naţionalã a României, potrivit art.12, al(2) din Constituţia României republicatã; 26 iunie – Ziua drapelului naţional, proclamatã prin Legea nr.96/1998, 29 iulie – Ziua imnului naţional al României – Deşteaptã-te române, simbol al unitãţii Revoluţiei Române din anul 1848, proclamatã prin Legea nr.99/1998; 8 decembrie – Ziua Constituţiei României, proclamatã prin Legea nr. 120/1995; Ziua Eroilor, sãrbãtoare naţionalã a poporului român, cea de-a patrusprezecea zi de la Sfintele Pşti, Ziua înãlţãrii Domnului isusu Hristos, potrivit tradiţiei româneşrti, proclamatã prin Legea nr.379/2003;
Ân temeiul Legii nr.215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicatã ân 2007, adoptã prezenta:
HOTÃRÂRE
Art.1.Se însuşeşte propunerea efectuatã de cãtre Fundaţia ,,Episcopul Grigorie LEU – MIŞCARE PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC” pentru proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua limbii române şi se aprobã cooperarea cu aceastã fundaţie, în vederea realizãrii în comun a unor acţiuni privind promovarea acestui deziderat.
Art.2 Se propune ca marcarea Zilei limbii române sã fie efectuatã de cãtre autoritãţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestãri cultural – educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei limbii române în perioada 29-31 august.
Asrt.3 Prezenta hotãrâre se va comunica factorilor interesaţi prin grija referentului de specialitate din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local Mizil.

Presedinte de şedinţã,               Contrasemneazã,
CONSILIER                                 SECRETAR 

 Drãgan Mihai,                          Ştefan Marcel                                                                                              Mizil, 25.09. 2008


 

CENTRUL CULTURAL
„TUDOR GHEORGHE”
I Z B I C E N I

TOŢI ROMÂNII SUNT CHEMAŢI A SĂRBĂTORI
LAOLALTĂ CU FRAŢII LOR DIN BASARABIA
„ZIUA LIMBII ROMÂNE”
FĂCÂND DIN ACEASTA O SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ
 
SIMPOZIONUL CU TEMA:
„SĂRBĂTORIREA LIMBII ROMÂNE”
DUMINICĂ 31 AUGUST 2008 ORA 17.00 ÎN SALA
CENTRULUI CULTURAL „TUDOR GHEORGHE”

INVITAT SPECIAL : MAESTRUL  TUDOR GHEORGHE

   Simpozionul a fost deschis de către directorul Centrului Cultural cu mesajul „Să vă fie ziua bună vorbitori de limbă română”, după care s-a dat citire mesajului primit din partea preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, domnul Emil Drăghici.
    Primul invitat, cel care a deschis de fapt simpozionul a fost d-l prof. dr. Paul Matiu, directorul bibliotecii judeţene „Ion Minulescu”, făcând o prezentare amplă despre evenimentele din Republica Moldova, evenimente petrecute în anul 1989 şi după aceea.
    A urmat un cadru didactic ce a reprezentat clasele I-IV , d-l învăţător Stanciu Ciprian, care a avut discursul axat pe influenţele nefaste ale societăţii zilelor noastre asupra limbii române.
    Cel de-al treilea invitat a reprezentat învăţământul gimnazial, d-l profesor Zarcu Tudor care s-a referit la influenţele negative asupra limbii vorbite pe care o au cei din media, atât cea scrisă cât şi cea vorbită, prin folosirea neadecvată de termeni şi cuvinte, fapt extrem de dăunător pentru elevii al căror vocabular se află în perioada de acumulare.
   Următorul invitat a fost d-l profesor Purcea Gheorghe, care s-a referit în cuvântul domniei sale la o latură mai puţin mediatizată şi anume latura filosofică a literaturii române.
   Au mai dorit să transmită mesajul domniilor lor:
      - preşedintele  Consiliului Judeţean Olt, d-l Stănescu Paul
     - senatorul de Olt d-l Bobeş Marin
    - deputatul de Olt d-l Iordache Florin
  După discuţii a urmat un moment artistic prezentat de membrii Centrului cultural, moment  ce a constat în: recitare  poezii, cântece populare şi jocuri locale
  A urmat maestrul Tudor Gheorghe care a „plimbat” asistenţa de la începuturile limbii române scrise până în prezent exemplificând de fiecare dată prin cântec diferitele perioade ale evoluţiei limbii române, cuvintele fiind de prisos în a descrie atmosfera, electrizantă dealtfel, din sala centrului cultural.
   Totul s-a încheiat cu aplauze prelungite, auditoriul părăsind sala Centrului Cultural „Tudor Gheorghe” mai buni şi mai frumoşi decât erau la venire, părerea tuturora fiind că au participat la un eveniment înălţător, dătător de speranţe pentru o existenţă „onorabilă” a limbii române…
  După închiderea simpozionului publicul s-a deplasat în piaţa centrală a localităţii unde s-a desfăşurat „Festivalul berii”, eveniment organizat de   Consiliul local Izbiceni colaborator fiind concernul „URSUS”, la care au participat ansamblurile folclorice din localităţile: Izbiceni, Cezieni, Oporelu, Vişina având ca invitat special Ansamblul profesionist „Plaiurile Oltului” din Slatina.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971