Anul 2015
Anul 2014
Anul 2013
Anul 2012
Anul 2011
Anul 2010
Anul 2009 periodic nr. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CE E SAU CE NU E, CRIZA? - REPORTAJ DE VIOREL BAETU
CENTRUL DE STUDII ŞI INSTRUIRE PENTRU PROMOVAREA PRODUCŢIEI MICILOR GOSPODĂRII, A COMERŢULUI RURAL ŞI RECONSIDERAREA MEŞTEŞUGURILOR TRADIŢIONALE
GH. MANEA -DINCOLO DE ALARMĂ - CINE VA HRĂNI ROMÂNIA ?
GH. MANEA - CONTINUARE- AGRICULTURA ÎN ZONA DE CÂMPIE
CONSOLIDAREA MICII GOSPODARII RURALE
SE LANSEAZĂ EDITURA NOASTRA ON-LINE
SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN ÎNCEPE A FI RECUNOSCUT CA UNUL DINTRE LEAGĂNELE ANTROPOLOGICE
Premiul „Grigore C. Moisil” pentru acad. GHEORGHE PĂUNPREMIUL „GRIGORE C. MOISIL” PENTRU ACAD. GHEORGHE PĂUN
CÎŞTIGĂTORII CONCURSULUI NAŢIONAL DE FIZIOLOGIE „NICOLAE C. PAULESCU”
UN MEMORIU PRIVIND PREOCUPAREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI:
COMUNICAT DE PRESÃ AL PRIMÃRIEI CHIŞINÃULUI
PRIMARIA CHISINAU - DECLARATIE DE PRESA A PRIMARULUI DORIN CHIRTOACA
O INIŢIATIVÃ A ALIANŢEI FRANCEZE DIN CHIŞINÃU
UN MARE SAVANT ROMÂN FIU AL BASARABIEI
ACADEMICIANUL MIHAI CIMPOI VA PREZINTA POETUL CARE SEMNEAZA CU UN SINGUR NUME
POEME DE TRAIANUS (TRAIAN VASILCĂU)
CRISTINA OPREA: ICOANA - PUNTE ÎNTRE PĂMÂNT ŞI CER
VALERIA PETER PREDESCU
VĂ OFERIM DOUĂZECI DE FILME DOCUMENTARE CELEBRE CU SUBTITRAREA LOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
CHIPUL POETULUI (CEZAR IVANESCU) DE IOANA GRECEANU
MELANIA CUC PREZINTA VERSURI DE VASILE URSACHE
VALERIU CUSNER PREZINTA VERSURI DE IONUT CARAGEA
OCTAVIAN CURPAS PREZINTA VERSURI DE CORINA LUPU
CONSTANTIN MĂLINAŞ PREZINTĂ VERSURI DE GEORGE ROCA
MULTIDISCIPLINARITATE, INTERDISCIPLINARITATE, TRANSDISCIPLINARITATE IN STIINTA CLASICA SI CONTEMPORANA DE SORIN BAICULESCU
ROMANUL« ISUS » DE EUGEN COJOCARU PREZENTAT DE MIRCEA POPA
LIERATURA ON LINE:

 PROIECT al
MIŞCĂRII PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC
– PERSOANĂ JURIDICĂ ROMÂNĂ DE UTILITATE PUBLICĂ –

Centrul de studii şi instruire pentru promovarea producţiei micilor gospodării, a comerţului rural şi reconsiderarea meşteşugurilor tradiţionale

 Temă/scop:   Gospodăriile rurale pot aproviziona propriile localităţi şi o parte din populaţia urbană cu produse agricole şi alimentare, iar tradiţia meşteşugurilor populare poate deveni un  brand de ţară şi sursă de venituri turistice.  Ne propunem studierea acestor aspecte cu soluţii directe de dezvoltare prin instruiri specializate care să formeze  baza umană a programului Leader  cultivînd spiritul de iniţiatiă locală. Realizarea unui organism unic de studiu, inventariere, monitorizare şi concepţie de dezvoltare a elementelor tradiţionale ale  satului românesc în producţia sa familială  şi găsirea formelor de valorificare economică a acesteia.
 
 
 
A. OBIECTIVE
 
 
PRIMUL OBIECTIV:
Stimularea producţiei ţărăneşti mici şi foarte mici transformând-o din formă de subzistenţă în reînceput de producţie agricolă şi sursă de câştig iar de aici, în reţele de iniţiative care să conducă la proiecte Leader.
 
Oportunitatea obiectivului:   România importă cca 70% din totalul produselor sale alimentare în condiţii de deficit bugetar foarte mare, greu de acoperit prin credite externe  şi foarte greu de achitat de o economie destructurată (lipsă sectorul industrie) şi de o agricultură aflată în involuţie.
                     În aceste condiţii grele, complicate, gospodăriile individuale pot asigura un excedent de produse pentru vânzare, condiţionarea principală fiind canalele de comercializare între producţia familială  şi piaţă,  după anul 1989  piaţa orăşenească  fiind treptat ocupată de produsele  alimentare străine iar pe piaţa sătească preţurile aceloraşi produse având adaosuri comerciale care le măresc
                    Credem că este în puterea noastră să asigurăm autoaprovizionarea satelor cu produse agricole şi alimentare, cu timpul aceasta dezvoltându-se chiar ca o componentă a siguranţei naţionale, prin formarea de oameni de iniţiativă comercială interesaţi a valorifica mica producţie ţărănească şi obţinînd pentru aceasta oportunităţi din partea autorităţilor. In acest domeniu, proiectul M.P.S.R. urmăreşte următoarele:
a.      Formarea interfeţei  gospodărie individuală-comercializare locală şi a celei sat – oraş  pentru comercializarea produselor, rolul principal avându-l agenţii comerciali rurali, numiţi în proiectul nostru „precupeţii satului” şi care trebuie găsiţi, motivaţi, formaţi şi sprijiniţi în activitatea lor.
b.      Aflarea de stimulente pentru cei mai de iniţiativă dintre aceştia ca să poată deveni întreprinzători de producţii agro-alimentare, lărgindu-şi interfaţa prin prelucrare, ambalare, etc
c.       Decizie de guvern prin care marile magazine de desfacere produse alimentare să fie obligate să ofere  spre comercializare produse alimentare în proporţie de 70 – 80%, provenite din agricultura românească ( O asemenea lege este în vigoare în Ungaria )
d.      Stimularea, prin toate acestea, a unor proiecte Leader de anvergură pe plan local, sau a unor reţele de proiecte mărunte asamblate într-un program Leader pe mai multe judeţe.
 
 
Oferta Mişcării pentru Progresul Satului Românesc  Având activităţi în mediul rural de peste15 ani, cu filiale în 32 judeţe, desfăşurând mai multe programe naţionale şi europene şi organizând anual Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate, M.P.S.R editează publicaţia lunară „Albina Românească” şi Portalul Internet
www.cartesiarte.ro   unde oferă mii de cărţi şi publicaţii gratuite bibliotecilor comunale, redactează mai multe reviste electronice de specialitate pentru cultura modernă şi cea tradiţional precum şi un Buletin informativ săptămânal adresat Consiliilor locale şi oferă Aşezămintelor culturale programe analitice pentru Universităţi populare. Cu această bază şi experienţă căutăm un loc în cadrul Programului Leader pentru a porni formarea  „precupeţilor satului” şi a face din  aceştia un element activ, de masă, foarte eficient prin numărul mare de gospodării ţărăneşti pe care le va aduce de la producţia de subsistenţă pe piaţa produselor agricole din  România. Oferta noastră cuprinde:
 
•        Motivarea, selecţia, formarea, îndrumarea persoanelor din mediul rural ce sunt atrase de ideea de  a deveni mic întreprinzător pe piaţa produselor agricole/alimentare.
•        Antrenarea personalităţilor academice, universitare şi cultural-ştiinţifice din Consiliul nostru Naţional pentru elaborarea unei strategii în acest domeniu.
•        Instruirea la nivelul fiecărui Consiliu judeţean a unor îndrumători zonali(Consilieri sociologici de iniţiativă) care să selecţioneze şi stimuleze atât oamenii care vor să-şi asigure o parte de câştig ca precupeţi cât şi colaborarea cu Primăriile şi Consiliile locale, dând acestora soluţii de măsuri administrative în sprijinul persoanelor fizice autorizate ca agenţi comerciali
•        Colaborare cu Camerelor Agricole privind acordarea de consultanţa  pentru diversificarea producţiei agricole, obţinerea produselor  alimentare, pregătirea  lor pentru comercializare şi  evidenţierera exemplelor de succes în publicaţiile noastre.
•        Indrumarea  precupeţului satului de a se transforma în persoană fizică autorizată, asociaţii familiale sau persoane juridice cu activitate economică în domeniul comerţului. Însuşirea de elemente de marketing, contabilitate etc.
•        Colaborare cu Primăriile pentru facilităţi fiscale, mijloace materiale (loc de desfacere, mijloace de transport, finanţări) acordate persoanelor fizice autorizate şi pentru organizarea unor pieţe comunale şi intercomunale, participare la târguri , nu numai în scop comercial, dar şi pentru instruirea precupeţilor, schimb de experienţă pentru agricultori, pentru orientarea culturilor, observarea jocului  preţurilor, a caliăţii produselor etc.
•        Studierea unor propuneri legislative necesare
•        Reclamă în favoarea produselor ecologice şi ce trebuie făcut
ca acestea să fie certificate într-o anumită localitate, subvenţii etc.
 
            Cea mai mare parte din oferta noastră va aparţine  membrilor MPSR din teritoriu şi va fi prestată voluntar,  prin colaborarea cu autorităţile locale şi judeţene.
 
 
           
OBIECTIVUL AL DOILEA:
            Stimularea meşteşugurilor tradiţionale pe plan local şi transmiterea lor la tânăra generaţie prin tabere de creaţie în care să se înveţe şi să se producă bunuri artizanale, să se pună în valoare creaţia artizanilor locali dar şi cunoştinţele lor pentru transmiterea către noua generaţie. O reţea între primării pentru tabere de vară organizate pe câte un meşteşug specific locului cu participarea reciprocă a tinerilor din întreaga reţea  şi asigurarea realizării unor produse demne de valorificare comercială, în urbanismul sau obiectivele turistice locale.
 
            Oportunitatea obiectivului: Puţinii meşteri populari de care mai beneficiem astăzi pot fi folosiţi ca maiştrii din Şcolile de Arte şi Meserii (care, şi aşa, se desfiinţează) în nişte tabere de vară pe care le poate organiza orice comună cu internate sau alte posibilităţi de cazare. Îndrumătorii zonali sau consilierii sociologici de iniţiativă pe care îi vom instrui, vor descoperi şi stimula acele comune în care Consiliul local are aplecare pentru aşa ceva şi, bine-nţeles, unde pot fi atraşi maiştri formatori pentru tot ce e meşteşug tradiţional în ţesături, covoare, împletituri, arta lemnului, ceramică, pielărie,  şi trăsăturile populare ale unor meserii precum tâmplăria, croitoria, broderia, curelăria, fierăria, zugrăvirea cu încondeiere şi împodobire, alte prelucrări ale produselor casnice şi artizanale. Rezultatele taberelor vor fi produsele concrete, care se vor putea valorifica sau vor putea împodobi comuna respectivă, pe de o parte; dar şi deprinderea unor tineri veniţi în tabără  din toate comunele din reţea, în schimbul participării unor copii din comuna respectivă la taberele pe alte meşteşuguri, organizate în alte comune, ca efect instructiv-educativ, pe de altă parte. Un al treilea rezultat ar fi şi asigurarea de către primăriile locale a trimiterii în asemenea tabere a copiilor de la sate, care sunt tocmai cei ce  beneficiază cel mai puţin de taberele şcolare din ţară. O oportunitate, deci, pe care primăria respectivă o oferă familiilor propriilor cetăţeni, care se va putea constitui în câţiva ani într-o acţiune pe plan naţional de autosusţinere în mod util şi educativ a vacanţelor copiilor de la ţară, dar şi de proliferare a cunoştinţelor prin care se vor putea perpetua şi lărgi de la un loc la altul meşteşugurile populare. Ca să nu vorbim, în cazul celor mai întreprinzători, de oportunitatea de a putea transforma cu timpul producţia taberelor într-o producţie artizanală cu largă valorificare, legându-se de primul obiectiv al acestui proiect prin lărgirea cu artizanat a producţiei gospodăriei familiale a săteanului român. Cu timpul, chiar şi prin selecţie naturală, se vor forma de la sine mai multe centre Leader care să valorifice superior o asemenea iniţiativă, lărgind producţia casnică specifică zonelor, proliferând meşteşugurile dintr-o parte în alta a ţării şi dând stabilitate muncii familiale aducătoare de venituri pentru sătean.
 
            Oferta Mişcării pentru Progresul Satului Românesc : Personalităţile academice, universitare şi cultural-ştiinţifice din  Consiliul Naţional şi reprezentanţii unor instituţii centrale vor constitui un prestigios Consiliu Ştiinţific în cadrul căruia:
• Se vor elabora metodologii şi programe analitice pentru taberele de vară şi cursurille lor de instruire;
• Se vor găsi corespondente ale tehnicii moderne prin componente ce pot fi realizate, in colaborare cu firme interesate, ca mică industrie casnică, aceste tehnici fiind adăugate pe listele de instruiri pe lângă meşteşugurile tradiţionale;
• Se vor găsi factori industriali interesaţi să realizeze asemenea componente în producţia familiei ţărăneşti  şi, pentru aceasta, să susţină în diverse comune activităţile unor asemenea tabere;
• Se vor elabora cursuri pentru Universităţi populare şi stagii de calificare prin care acţiunea să se extindă la populaţia adultă;
• Se vor redacta materiale specifice pentru publicaţiile tipărite şi electronice de care dispunem;
• Se va face monitorizarea întregii activităţi şi a realizărilor ei folosite ca schimb de experienţă prin reţeaua internet de care dispunem.
 
 
            Rezultate imediate şi perspective:  Prin realizarea acestor două obiective se va ajunge la reaşezarea micii gospodării ţărăneşti în rosturile ei economice şi de activare a familiei ca factor de producţie complexă: agro-alimentară şi meşteşugărească, oferind o producţie casnică ce se va diversifica treptat asigurând pieţei multe produse ce vor scuti importul, vor mări atracţiile turistice marcând brandul zonei respective şi, mai ales, vor face din nou activă pe piaţă familia ţărănească prin iniţiative îndeplinind principalele deziderate ale Programului Leader. Definirea unei noi categorii sociale, a precupeţilor, ca interfaţă care, valorificând mica agricultură şi producţia casnică le şi stimulează, va pune în activitate mari segmente de populaţie astăzi inactivă sau rămasă la nivel de subzistenţă. Iar retrezirea interesului pentru producţia casnică va completa timpul de lucru din mica agricultură, dar va crea şi premisele unor iniţiative mai îndrăzneţe de ateliere săteşti, de prelucrarea în gospodărie a unor componente pentru industrie, de valorificare superioară a produselor satului prin iniţiative susţinute de Programul Leder.
 
 
B. ORGANIZARE
 
Consiliu ştiinţific format din:
            Academicieni, universitari, artisti, etnografi, muzeografi, specialişti program Leader, reprezentanţi din Departamentul Dezvoltării Rurale, Universităţi specializate, Academia de Ştiinţe Agricole, Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, IMM-uri, Turism, Adm. Publica (pentru legislatia locala), Cooperaţie
 
Două direcţii de studiu etnografic şi adaptare la condiţii moderne a metodelor de organizare în activitate voluntară sau remunerată cu drepturi de autor a acestui Consiliu, în două comisii având fiecare câte un secretar ştiinţific (care poate fi preluat cu post cu tot chiar şi dintre specialiştii Ministerului sau a unor instituţii centrale):
-         Precupeţii, formarea lor ca stimuli şi valorificatori ai producţiei casnice-familiale şi toate reglementarile pentru stimularea de către autorităţi a activitaţii lor ca Persoane fizice  autorizate sau Asociaţii familiale, corespunzând primului obiectiv;
-         Taberele de meşteşuguri pentru tineret, organizatorii şi instructorii acestora , metodologia, ajungerea la autofinanţare, permanentizarea în cursuri de Universităţi populare, corespunzând celui de al doilea obiectiv
 
Sarcinile aparatului organizatoric-administrativ:
            Aplicarea directivelor Consiliului, elaborare de cursuri pe domenii care să conducă la proiecte Leader;
            Monitorizarea posibilităţilor şi tradiţiilor locale;
            Monitorizarea acţiunilor stimulate, propuneri de finantări independente la nivel judetean;
            Administrare, editare mijloace mass-media;
            Propuneri legislative;
            Organizarea de expoziţii;
            Atragerea de sponsori şi de industrii interesate în componente realizate prin ateliere familiale ţărăneşti;
            Bază de date – idei pentru stimularea programelor Leader in ţară (cu dezbateri permanente pentru elucidarea şi catalogarea acestor idei);
            Bază de date – localităţi şi primari cu disponibilităţi spre  anumite direcţii de iniţiativă (şi inventarul direcţiilor de iniţiativă);
 
Cursuri centrale pentru formatori:
-         Lectori, ziarişti-propagatori
-         Autori de cursuri
-         Îndrumători zonali (consilieri sociologici de initiativa)
-         Tabere de meşteşugari
-         Sprijin pentru cereri de finanţare proprii
                                                                 
Capitole bugetare:
-         Sediu (cu sală de instruire)
-         2 salarii specialişti – secretari ştiinţifici
-         3 salarii administrativ-organizatorice, puţin peste mediu
-         cheltuieli cu instruiri centralizate sau zonale
-         deplasări pentru instruiri locale
-         onorarii lectori, drepturi de autor
-         publicaţii tipărite şi electronice
 
 
 
 (toate acestea pe un buget, urmând ca toate iniţiativele locale valoroase sa prezinte la judetele respective cereri de finanţare specifice lor, centrul făcând recomandări pentru  sectoarele judeţene Leader)

Plan judeţean:
Un instructor la Consiliu Judetean atât pentru legi cât şi pentru monitorizare;
Finantare prin C.J. iar la cei mai avansaţi, direct prin Leader proiecte locale;
Centrul Creatiei populare;
Grup de primari interesaţi;
Camera de Comerţ şi Industrie;
 Pieţe, târguri, turism;
Un inspector  şcolar specializat.
   
Plan local:
- Stimularea prin ACoR a tuturor primarilor;
- Facilităţi găsite de Consiliul local;
- Popularizare facilităţi şi instruire pentru precupeţi;
- Popularizarea tabereleor de meşteşuguri pentru tineri;
- Aşezarea acestora pe lângă internate;
-   Convenţii de schimb intre comune dupa specificul meşteşugurilor;
-   Cursuri de Universitate populara răpândite prin tabere, sezonier,       dar şi permanent prin aşezăminte culturale care preiau asemenea activităţi specifice;
- Organizări comerciale pentru produse alimentare  şi muzeal-comerciale pentru cele artizanale;
- Convenţii sat-oraş pentru locuri în pieţe, cooperaţie de consum, etc.

Produs Port@Leu | ISSN 1842 - 9971